Wznowienie granic nieruchomości

Czym jest wznowienie granic nieruchomości?

Wznowienie granic nieruchomości to nic innego jak czynności geodezyjna polegająca na ich odnalezieniu na podstawie dowodów, którymi są znaki i ślady graniczne, miarodajne dokumenty. Zadaniem geodety jest zaznaczenie obowiązującej linii granicznej oraz zaznaczenie jej na gruncie odpowiednimi znakami granicznymi. Czynności tej może dokonać wyłącznie uprawiony geodeta na wyraźne polecenie właściciela nieruchomości.

Wznowienie granic nieruchomości jest czynnością techniczną i dokonywaną między sąsiadującymi ze sobą nieruchomościami. Wstawienie znaków granicznych jest dokonywane tam, gdzie już wcześniej granice zostały prawnie ustalone. Dzieje się tak w różnych przypadkach, np. w wyniku podziału majątku, procesu wywłaszczeniowego, scaleniowego lub tzw. prawnomocnego orzeczenia sądowego.

Co to są punkty graniczne działki?

Punkty graniczne działki to punkty określające przebieg granicy działki (punkty złamania granicy, np. 4 w przypadku działki o kształcie prostokąta). Punktów granicznych nie wolno mylić ze znakami granicznymi – te najczęściej przybierają formę betonowego słupka lub pala. Znaków (palików geodezyjnych) nie wolno usuwać, przesuwać lub niszczyć – grozi to nałożeniem kary administracyjnej.

Do czego jest potrzebne wznowienie granic nieruchomości?

Wznowienie granic ma miejsce w przypadku, gdy oznaczenia geodezyjne zostały uszkodzone lub przesunięte. Taka czynność jest dokonywana również w momencie, gdy granice działki są nie są do końca jasne. Zadaniem uprawnionego geodety jest zgłoszenie się do PODGiK (Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) i na podstawie istniejących dokumentów przeprowadzenie możliwości wznowienia granic. Geodeta ma również prawo wykonania wszystkich niezbędnych pomiarów. Zadaniem geodety jest również powiadomienie właściciela o wykonaniu czynności geodezyjnej oraz spisanie odpowiedniego protokołu z przeprowadzonych prac. Wszystkie spory dotyczące granic nieruchomości właściciele powinni rozstrzygać nie poprzez geodetę, a właściwy sobie sąd.