Tyczenie obiektów

Tyczenie obiektów – czym jest?

Tyczenie obiektów jest jedną z podstawowych czynności, które w ramach swoich usług wykonuje biuro geodezyjne. Tycznie jest wykonywane wyłącznie przez uprawnionego geodetę przed rozpoczęciem wszystkich prac budowlanych – przed fizycznym postawieniem budynku.

Tyczenie polega na fizycznym oznaczeniu na gruncie założeń projektu budowlanego. Wytyczane są główne osie konstrukcyjne obiektu budowlanego, a także pozostałe punkty charakterystyczne, np. obiektów naziemnych i podziemnych. Do tyczonych elementów zaliczają się między innymi elementy sieci uzbrojenia terenu.

Pierwszym zadaniem geodety jest profesjonalne i przede wszystkim dokładne wykonanie zadania oraz wpis do dziennika budowy. Prawidłowe wykonanie pracy przez geodetę ma ogromny wpływ na dalsze prace oraz dopuszczenie budynku do użytkowania.

Co gwarantuje prawidłowe tyczenie?

Dokładne, wykonane zgodnie z prawidłami sztuki geodezyjnej tyczenie gwarantuje rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym usytuowanie obiektu w projekcie, a także zachowanie niezbędnych odstępów od innych obiektów lub granic działki. Inwestor, który ma prawidłowo wytyczony obiekt w odpowiednim czasie może bezproblemowo przystąpić do prac budowlanych, nie obawiając się żadnych konsekwencji.

Jak dokładnie wygląda tyczenie obiektu?

Gdy inwestor ma zakupioną działkę budowlaną i wybrany projekt domu/obiektu, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę – powinien zgłosić się do uprawnionego geodety w celu wykonania tyczenia obiektu. Zadaniem geodety – przed przystąpieniem do właściwych prac  jest przygotowanie opracowań projektów oraz wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania. Dopiero wtedy następuje wykonanie przez geodetę tyczenia – wybraną przez siebie metodą. Efektem pracy geodety jest sporządzenie szkicu. Warto zwrócić uwagę, że tempo pracy specjalisty może być różne i zależeć między innymi od stopnia skomplikowania obiektu budowlanego oraz otoczenia, w jakim ma powstać.