Pomiary geodezyjne objętości mas ziemnych

Pomiary geodezyjne objętości mas ziemnych – czym są?

Firmy geodezyjne coraz częściej współpracują przy różnego rodzaju pracach budowlanych oraz robotach ziemnych. Wykonywanie wykopów, nasypów, kształtowanie skarp czy zasypywanie dziur nieustannie wiąże się z koniecznością określenia ilości mas ziemnych potrzebnych do prawidłowego wykonania zlecenia. Wykonawcy, którzy chcą skutecznie realizować zlecenia, zamawiać taką ilość masy ziemnej, która jest potrzebna wymaga wykonania specjalnego pomiaru.

Dlaczego geodezyjne pomiary mas ziemnych są takie ważne?

Firmy budowlane w trakcie realizacji inwestycji coraz częściej korzystają z pomocy geodetów. Jest to podyktowane nie tylko aspektami prawnymi, ale również czasowymi oraz ekonomicznymi. Wykonywanie pomiarów mas ziemnych, do których można zaliczyć nie tylko ziemię, ale również żwir, piasek oraz innego typu kruszywa budowlane niesie za są dla inwestora konkretne korzyści. Wśród nich jest znaczne przyspieszenie realizacji zlecenia oraz optymalizacja kosztów związanych np. z zakupem lub sprzedaż mas.

Pomiary geodezyjna mas ziemnych można wykonać przy:
– pracach budowlanych związanych z wznoszeniem budynków,
– wykonywaniu konstrukcji podziemnych,
– wykopach,
– budowie obiektów specjalistycznych,
– budowie wałów przeciwpowodziowych itd.,
– budowie obiektów hydrologicznych,
– budownictwie drogowym, mostowym, wojskowym,
– budownictwie kolejowym.

Dokładne określenie wielkości mas ziemnych pozwala również na optymalizację kosztów budowy. Inwestor, który dysponuje rzetelnym pomiarem objętości masy dokładnie wie, jaka ilość kruszywa jest mu potrzebna do realizacji zlecenia. W przypadku wywozu ziemi (np. z wykopu) może określić ilość usług transportowych potrzebnych do uprzątnięcia terenu. Ocena wielkości masy ziemnej ma również znaczenie w przypadku wyrównywania terenu pod inwestycję budowlaną.

Do wykonywania obliczenia masy ziemnej wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt oraz skuteczne, sprawdzone metody liczenia. Dzięki temu inwestor otrzymuje wynik pomiaru, który jest zgodny ze stanem faktycznym.