Inwentaryzacje powykonawcze

Czym jest inwentaryzacja powykonawcza?

Inwentaryzacja powykonawcza to zespół czynności geodezyjnych, które uprawiony geodeta musi wykonać, aby obiekt budowlany (mieszkalny lub przemysłowy) został oddany do użytkowania. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem wszystkie obiekty wymagające pozwolenia na budowę oraz przyłącza (wodociągi, gaz, kanalizacja) itd. przed oddaniem do użytkowania muszą zostać sprawdzone. Takie prace wykonuje właśnie geodeta – jego zadaniem jest zebranie informacji o przestrzennym rozmieszczeniu elementów oraz ich naniesienie na mapę zasadniczą. Innymi słowy – jest to dokumentacja geodezyjna uwzględniająca zaistniałe zmiany.

Jaki jest cel inwentaryzacji?

Głównym celem inwentaryzacji powykonawczej jest zarejestrowanie wszystkich zmian, które zaszły od momentu rozpoczęcia budowy do jej zakończenia. Zadaniem geodety jest również sprawdzenie, czy dokonane czynności przez inwestora są zgodne z prawem geodezyjnym. Na podstawie wszystkich zebranych dokumentów geodeta sporządza dokumentację geodezyjno-kartograficzną oraz operat geodezyjny (dokument geodezyjny sporządzany na poszczególnych etapach budowy).

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja, którą przygotowuje uprawniony geodeta musi być zgodna ze stanem faktycznym. Dokumentacja musi obowiązkowo zawierać wszystkie zmiany, które zostały dokonane w procesie budowy. Obejmuje to również wszelkiego rodzaju przyłącza – w ich przypadku geodeta potwierdza ich zgodność z projektem.

Gdy dokumentacja zostanie wykonana geodeta jest zobowiązany do przekazania kopii kierownikowi budowy. Oryginalna dokumentacja trafia do właściwego wydziału dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Jest to niezwykle ważne, gdyż na tej właśnie podstawie akutalizowane są dane mieszczące się w tzw. ewidencji gruntów, budynków oraz uzbrojenia.

Wykonanie kompleksowej dokumentacji oraz zachowanie wszystkich standardów pracy pozwala inwestorowi na użytkowanie obiektu bezpiecznie, legalnie oraz komfortowo.